Regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży

W niniejszym regulaminie:

wyrażenia „Pyronix” lub „Firma” oznaczają firmę Pyronix Limited lub inną firmę z tej samej grupy firm, gdy towary lub usługi dostarczane są przez firmę należącą do tej samej grupy firm (w odniesieniu do wyżej opisanych towarów lub usług);
wyrażenie „Nabywca” oznacza firmę lub przedsiębiorstwo, które złożyło zamówienie zaakceptowane przez Pyronix;
wyrażenie „Działanie siły wyższej” będzie rozumiane zgodnie z definicją zamieszczoną w ustępie 9.2;
sformułowanie „towary” oznacza produkty dostarczone zgodnie z zaakceptowanym zamówieniem (w tym, między innymi: surowce, wykończone lub częściowo wykończone materiały bądź wyroby, maszyny, części, części zamienne oraz produkty); zaś „usługi” oznaczają wszelką formę działań (inną niż dostarczenie towarów) świadczoną zgodnie z zaakceptowanym zamówieniem.

Składanie zamówień

Nabywcy znajdujący się w Wielkiej Brytanii mogą składać u naszych handlowców zamówienia za pośrednictwem faksu lub poczty e-mail. Dane kontaktowe handlowców: (faks) 01709 533 429 lub uk.sales@pyronix.com lub za pośrednictwem innych metod składania zamówień, które będą przez nas udostępniane od czasu do czasu.

Nabywcy spoza Wielkiej Brytanii mogą składać zamówienia za pośrednictwem strony internetowej (www.pyronix.com) lub poczty e-mail u naszych handlowców, pod adresem export.sales@pyronix.com.

Zamówienia składane przez Nabywców i wysyłane do nich wyceny nie są wiążące dla Pyronix, a umowa sprzedaży zawierana jest w momencie potwierdzenia akceptacji zamówienia poprzez wysłanie całości lub części zamówienia przez Pyronix.

Niniejszy regulamin oraz ewentualne od niego odstępstwa sporządzone na piśmie i potwierdzone przez Pyronix oraz zaakceptowane zamówienie stanowią całość umowy zawartej pomiędzy Stronami. Nabywca oświadcza, że nie opierał się na żadnej deklaracji, obietnicy, oświadczeniu, zapewnieniu lub gwarancji złożonej lub udzielonej przez lub w imieniu Pyronix, która nie została zawarta w niniejszej umowie. Niniejszy regulamin wyklucza wszelkie inne warunki, które Nabywca mógłby narzucić lub włączyć, lub takie, które są dorozumiane w branży, zwyczajach, praktyce lub sposobie działania.

Wyceny przedstawione przez Pyronix pozostają w mocy w odniesieniu do złożonych na ich podstawie zamówień przez okres 30 dni od daty wyceny, chyba że w wycenie podana została inna data ważności lub wycena została wycofana przez Pyronix.

Próbki, rysunki, opisy lub reklamy tworzone przez Pyronix oraz wszelkie opisy lub ilustracje zamieszczone w katalogach, broszurach i na stronach internetowych Pyronix są przygotowywane wyłącznie w celu przybliżenia produktów przez nie prezentowanych. Materiały tego typu nie mogą stanowić części umowy dotyczącej dostarczenia towarów ani posiadać jakiejkolwiek mocy prawnej.
Powyższe warunki mają zastosowanie do usług świadczonych przez Pyronix w taki sam sposób, w jaki są stosowane do towarów dostarczanych przez Pyronix.

Ceny

Towary lub usługi są sprzedawane Nabywcom zgodnie z cennikiem udostępnionym przez Pyronix danemu Nabywcy i obowiązującym w dniu złożenia zamówienia (w walucie lub walutach określonych w cenniku), chyba że firma Pyronix dostarczyła cennik specjalny, który w takiej sytuacji będzie cennikiem nadrzędnym.

Należy pamiętać, że każdy cennik obowiązuje wyłącznie:

 • Nabywcę, któremu firma Pyronix udostępniła cennik;
 • w walucie w nim wymienionej;
 • do czasu wycofania lub zastąpienia go przez Pyronix;
 • i podlega warunkom dotyczącym płatności, ustalonym pomiędzy Pyronix a danym Nabywcą.

Firma Pyronix dokłada starań, aby powiadamiać o ewentualnej zmianie, wycofaniu lub aktualizacji cennika z odpowiednim wyprzedzeniem. Termin wypowiedzenia cennika wynosi zazwyczaj od 1 do 3 miesięcy na rynku brytyjskim, jednak jest znacznie krótszy dla Nabywców międzynarodowych, ze względu na konieczność częstego aktualizowania cen w związku ze zmianami kursów walut.

Wszystkie towary sprzedawane są według cen loko, chyba że uzgodnione zostaną inne warunki. Gdy firma Pyronix organizuje lub realizuje przewóz, fracht, ubezpieczenie i inny rodzaj transportu, Nabywca zgadza się:

 • pokryć dodatkowe koszty; oraz
 • przyjmuje, że nie ma to wpływu na przeniesienie ryzyka w stosunku do zamówionych towarów na Nabywcę, w myśl niniejszych warunków.

Ceny znajdujące się w cennikach nie zawierają podatku VAT ani innych podatków, ceł lub opłat związanych z transportem, ubezpieczeniem, dostawą, eksportem lub importem towarów bądź świadczeniem usług (niezależnie od tego, czy zostały zafakturowane na firmę Pyronix czy Nabywcę). Wszelkie koszty dodatkowe zostaną pokryte przez Nabywcę i zostaną dodane do ceny zakupu.

Warunki zapłaty

Jeżeli nie przyjęto innych pisemnych ustaleń, płatność zostanie dokonana bez jakichkolwiek potrąceń lub kompensat bądź zwłok związanych z toczącym się sporem lub dowolnym roszczeniem wzajemnym, w terminie ustalonym przez Pyronix i Nabywcę, liczonym od daty faktury wystawionej na towary.

Jeżeli pełna kwota należności nie wpłynie do dnia płatności, naliczone zostaną odsetki od niezapłaconej kwoty w wysokości 3 procent miesięcznie, za każdy dzień, niezależnie od prawa Pyronix do otrzymania należności przed upłynięciem terminu płatności.

Czas spłacenia należności odgrywa istotną rolę. W przypadku opóźnień lub niewywiązania się z płatności przez więcej niż 7 dni, lub gdy istnieją uzasadnione wątpliwości dotyczące sytuacji finansowej Nabywcy, Pyronix może zawiesić świadczenie usług oraz dostawy towarów z danego zamówienia i wszelkich innych zamówień złożonych przez Nabywcę i/lub traktować umowę jako wypowiedzianą i/lub odsprzedać posiadane towary przy jednoczesnym zwolnieniu Pyronix przez Nabywcę z odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione przez niego w ten sposób, niezależnie od innych praw przysługujących Pyronix.

Firma Pyronix ma prawo wykorzystać wszelkie środki otrzymane od Nabywcy według własnego uznania, niezależnie od ich przeznaczenia określonego przez Nabywcę.

Ryzyko i tytuł własności

Jeżeli nie uzgodniono z Pyronix innych warunków na piśmie, ryzyko związane z towarem przechodzi na Nabywcę w momencie opuszczenia przez towar obiektu należącego do firmy Pyronix. Firma Pyronix nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia lub straty powstałe w trakcie transportu.

Tytuł własności towarów przejdzie na Nabywcę dopiero po zaistnieniu wcześniejszej z poniższych okoliczności:

otrzymania przez Pyronix całej należności (w gotówce lub zaksięgowanych środkach) za towary i wszelkie inne towary dostarczone przez Pyronix do Nabywcy, za które należna była zapłata – w takiej sytuacji tytuł własności towarów zostanie przekazany w momencie spłaty wszelkich należności tego typu; i odsprzedania towarów przez Nabywcę – w takiej sytuacji tytuł własności towarów przejdzie na Nabywcę w momencie określonym w ustępie 4.4.

Do momentu przejścia tytułu własności towarów na Nabywcę Nabywca jest zobowiązany do:

 • przechowywania towarów oddzielnie od innych towarów przechowywanych przez Nabywcę, aby można je było szybko zidentyfikować jako własność Pyronix;
 • nieusuwania, niezamazywania i niezakrywania znaków identyfikacyjnych lub opakowania towarów lub powiązanego z towarami;
 • utrzymywania towarów w należytym stanie i ubezpieczenia towarów od wszelkiego ryzyka, zgodnie z ich rzeczywistą wartością, od daty wysyłki z obiektów Pyronix;
 • niezwłocznego powiadomienia Pyronix w razie zaistnienia okoliczności wymienionych w ustępie 8.2; oraz udzielania Pyronix informacji na temat towarów zgodnie z zapytaniami składanymi od czasu do czasu przez Pyronix.

Z zastrzeżeniem warunków określonych w ustępie 4.5 Nabywca może odsprzedać lub wykorzystać towary w ramach zwykłej działalności (ale nie w innym trybie), przed otrzymaniem przez Pyronix zapłaty należności za towary. Odsprzedanie towarów przez Nabywcę przed spłatą należności:

 • dokonywane jest w charakterze mocodawcy a nie agenta Pyronix; a
 • tytuł własności towarów przejdzie z Pyronix na Nabywcę tuż przed sfinalizowaniem odsprzedaży dokonanej przez Nabywcę.

Jeżeli przed przejściem na Nabywcę tytułu własności towarów zaistnieją u Nabywcy okoliczności wymienione w ustępie 8.2, wtedy, bez ograniczania innych praw lub form zadośćuczynienia przysługujących Pyronix: prawo Nabywcy do odsprzedania towarów lub wykorzystania ich w ramach zwykłej działalności wygaśnie ze skutkiem natychmiastowym; a firma Pyronix zachowa w dowolnym czasie prawo do: zażądania dostarczenia przez Nabywcę wszystkich towarów, które są w jego posiadaniu i nie zostały odsprzedane lub nieodwracalnie włączone do innego produktu; zaś jeżeli Nabywca nie spełni takiego żądania w trybie natychmiastowym, wejścia do siedziby Nabywcy lub innej firmy, gdzie towary są przechowywane w celu ich odzyskania.

GWARANCJA

Firma Pyronix udziela gwarancji następującej treści: w momencie dostawy i przez okres podany na etykiecie partii dotyczącej dostarczonych produktów („okres gwarancji”) towary będą zgodne pod kątem najistotniejszych cech z opisami i będą wolne od istotnych wad konstrukcyjnych, materiałowych i wad wykonania.

Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ustępie 5.3, jeżeli: w okresie obowiązywania gwarancji i w stosownym terminie od wykrycia wady Nabywca powiadomi Pyronix na piśmie o niezgodności niektórych lub wszystkich produktów z gwarancją zawartą w ustępie 5.1.; firma Pyronix będzie miała stosowną możliwość sprawdzenia reklamowanych towarów; i Nabywca zwróci reklamowane produkty do siedziby Pyronix, pokrywając koszt transportu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w najnowszej wersji procedury zwrotów (Pyronix Returns Procedure), dostępnej na stronie internetowej firmy Pyronix,

Pyronix naprawi lub wymieni (według własnego uznania) reklamowane produkty (inne niż materiały eksploatacyjne), które okazały się wadliwe z powodu wad materiałowych lub wykonania, w czasie obowiązywania gwarancji, bądź dokona zwrotu kosztu zakupu reklamowanych towarów.

Reklamacja w ramach gwarancji dotycząca dostawy lub partii towaru dowolnego zamówienia, bądź jego części, nie upoważnia Nabywcy do anulowania lub odrzucenia dostawy lub niezapłacenia za inne zamówienie, dostawę lub partię towaru ani inną część tego samego zamówienia, dostawy lub partii towaru.

DOSTAWA

W razie niezapewnienia przez Pyronix dostępności towarów w siedzibie Firmy, odpowiedzialność Firmy będzie ograniczona do kosztów i wydatków poniesionych przez Nabywcę w celu pozyskania towarów zastępczych o podobnej specyfikacji i jakości w najniższej cenie dostępnej na rynku, pomniejszonej o cenę niedostępnych towarów. Pyronix nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezrealizowane dostawy, w takim zakresie, w jakim brak realizacji dostawy jest spowodowany Działaniem siły wyższej.

Firma Pyronix zobowiązuje się dołączać list przewozowy do każdej dostawy towarów, który może zawierać datę zamówienia, wszelkie istotne numery referencyjne stosowane przez Nabywcę i Dostawcę, typ oraz ilość towarów (w tym numery kodowe towarów, jeżeli są używane), specjalne wskazówki dotyczące przechowywania (jeśli są wymagane), oraz gdy zamówienie dostarczane jest partiami, pozostałą do dostarczenia ilość towarów. Zawartość listu przewozowego może być od czasu do czasu zmieniana.

Pyronix (jako agent Nabywcy) zorganizuje transport towarów (Nabywca ponosi ryzyko i koszty związane z transportem) do miejsca określonego w potwierdzeniu otrzymania zamówienia lub potwierdzeniu zamówienia, lub innego miejsca uzgodnionego przez Strony („Miejsce dostawy”) po powiadomieniu Nabywcy przez Pyronix o przygotowaniu towarów.

Nabywca jest zobowiązany do zorganizowania testów, zgodnie z ustępem 10 i sprawdzenia towaru w siedzibie Pyronix, przed wysyłką. Pyronix nie ponosi odpowiedzialności za reklamacje składane po wysyłce, dotyczące wad towarów, które zostałyby wykryte podczas sprawdzenia przed wysyłką, lub uszkodzenia powstałe w trakcie transportu.

Jeżeli pomiędzy Nabywcą a Pyronix nie została zawarta inna umowa pisemna w tym zakresie, firma Pyronix nie będzie zobowiązana do zachowania terminu powiadomienia, o którym mowa w sekcji 32(3) brytyjskiej ustawy o sprzedaży towarów (Sale of Goods Act 1979).

Nabywca jest odpowiedzialny za zachowanie zgodności z wszelkimi przepisami lub regulacjami dotyczącymi importu towarów do innego państwa oraz za zapłacenie wszelkich należnych opłat celnych.
Jeżeli Nabywca nie przyjmie towarów w ciągu tygodnia od powiadomienia przez Pyronix o gotowości towarów, a opóźnienie nie wynika z działania siły wyższej lub niewywiązania się firmy Pyronix z obowiązków umownych, wtedy:

dostarczenie towarów będzie uznawane za skuteczne o godzinie 9:00, czasu lokalnego właściwego dla odpowiedniego zakładu Pyronix, siódmego dnia po dniu, w którym firma Pyronix powiadomiła Nabywcę o gotowości towarów; a

firma Pyronix przechowa towary do momentu ich odebrania i obciąży Nabywcę wszelkimi powiązanymi kosztami i wydatkami (w tym ubezpieczeniem).

W razie nieodebrania dostawy przez Nabywcę po upłynięciu 14 dni od poinformowania Nabywcy przez Pyronix o gotowości towarów wówczas, niezależnie od postanowień zawartych w ustępie 6.7.2. powyżej, firmie Pyronix przysługuje prawo odsprzedaży lub innego zadysponowania częścią lub całością towaru.

Nabywcy nie przysługuje prawo odrzucenia towaru, jeżeli firma Pyronix dostarczy do 5% więcej lub mniej towaru niż w zamówieniu.

Analogicznie w przypadku grubości, masy, składu i analizy chemicznej ilości i wielkości będą przestrzegane na tyle na ile jest to możliwe, przy czym Nabywca zgadza się zaakceptować uzasadnioną nadwyżkę lub niedobór i będzie miał prawo odrzucić towary lub domagać się ich wymiany wyłącznie wtedy, gdy będą znacząco odbiegać od towarów ujętych w zamówieniu.

Firma Pyronix może dostarczać towar w partiach, za które wystawiane będą wymagalne faktury częściowe. Każda partia towaru będzie stanowiła przedmiot oddzielnej umowy. Opóźnienie lub wady konkretnej partii nie upoważniają Nabywcy do anulowania innych partii zamówienia.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zapisy zawarte w niniejszym regulaminie nie ograniczają ani nie wyłączają odpowiedzialności firmy Pyronix za:

 • śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniami Firmy lub zaniedbaniami jej pracowników, agentów lub podwykonawców (w zależności od sytuacji);
 • oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;
 • naruszenie warunków wynikających z sekcji 12 brytyjskiej ustawy o sprzedaży towarów (Sale of Goods Act 1979);
 • wady produktów, w myśl zapisów brytyjskiej ustawy o sprzedaży konsumenckiej (Consumer Protection Act 1987); lub
 • inne kwestie, za które wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności Pyronix byłoby niezgodne z prawem.
 • Z zastrzeżeniem zapisów zawartych w ustępie 7.1. powyżej:
  • firma Pyronix nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Nabywcy, niezależnie od okoliczności, w ramach umowy, w związku z naruszeniem obowiązku cywilnego (w tym zaniedbania), naruszeniem obowiązku ustawowego lub w innym trybie za utratę zysków lub szkodę wynikową lub pośrednią wynikającą lub powiązaną z umową; oraz

łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Pyronix względem Nabywcy w odniesieniu do wszelkich pozostałych szkód wynikających lub powiązanych z umową, w ramach umowy, w związku z naruszeniem obowiązku cywilnego (w tym zaniedbaniem), naruszeniem obowiązku ustawowego lub w innym trybie, nie może w żadnych okolicznościach przekraczać 100% wartości towarów będących przedmiotem umowy.

ROZWIĄZANIE I ZAWIESZENIE UMOWY

W razie wystąpienia u Nabywcy okoliczności wymienionych w ustępie 8.2. firma Pyronix ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym przez powiadomienie Nabywcy o tym fakcie na piśmie.
Dla potrzeb zapisów zawartych w ustępie 8.1. okolicznościami, które będą spełniały warunek są:

zawieszenie przez Nabywcę, lub grożenie zawieszeniem, spłaty długów lub jego niezdolność do spłacenia długów w terminie, lub przyznanie się do niezdolności spłacenia długów, lub gdy Nabywca (działający jako firma lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) zostanie uznany za niezdolnego do spłacenia długów w myśl postanowień sekcji 123 brytyjskiej ustawy o postępowaniu upadłościowym (Insolvency Act 1986), lub gdy Nabywca (będący osobą fizyczną) zostanie uznany za niezdolnego do spłacenia długów lub niedającego uzasadnionych nadziei na spłacenie długów, w myśl – w obu przypadkach – zapisów sekcji 268 brytyjskiej ustawy o postępowaniu upadłościowym (Insolvency Act 1986), lub gdy Nabywca (będący spółką) posiada wspólnika, którego dotyczą którekolwiek z powyższych okoliczności;
rozpoczęcie przez Nabywcę negocjacji ze wszystkimi lub niektórymi kategoriami wierzycieli w celu przełożenia terminów spłat długów lub złożenie przez Nabywcę propozycji lub zawarcie kompromisu bądź układu z wierzycielami, innego niż (gdy Nabywca jest firmą) mający na celu przeprowadzenie fuzji Nabywcy (z jedną lub większą liczbą firm), przy zachowaniu wypłacalności, lub restrukturyzacji Nabywcy przy zachowaniu wypłacalności;

(gdy Nabywca jest firmą) złożenie wniosku, powiadomienia, podjęcie uchwały lub wydanie zarządzenia w sprawie lub związanego z likwidacją Nabywcy, inną niż mająca na celu przeprowadzenie fuzji Nabywcy (z jedną lub większą liczbą firm), przy zachowaniu wypłacalności, lub restrukturyzacji Nabywcy przy zachowaniu wypłacalności;
(gdy Nabywca jest firmą) złożenie do sądu wniosku lub wydanie decyzji w sprawie powołania zarządcy przymusowego, lub gdy złożone zostanie zawiadomienie o zamiarze powołania zarządcy przymusowego lub powołanie zarządcy przymusowego dla majątku Nabywcy;

(gdy Nabywca jest firmą) uzyskanie prawa – przez posiadacza kwalifikowanego zastawu o zmiennym składzie na aktywach Nabywcy – do powołania lub powołanie zarządcy masy upadłościowej;
uzyskanie przez dowolną osobę prawa do powołania syndyka masy upadłościowej lub powołanie syndyka masy upadłościowej dla aktywów Nabywcy;
(gdy Nabywca jest osobą fizyczną) złożenie wniosku o otwarcie postępowania lub wydanie decyzji o upadłości Nabywcy;

gdy wierzyciel lub wierzyciel hipoteczny Nabywcy przejmuje całość lub część mienia Nabywcy, lub zajęcie, egzekucja, sekwestracja lub podobna czynność zostanie wykonana, nałożona, prowadzona w stosunku do całości lub dowolnej części aktywów Nabywcy, i gdy zajęcie majątku nie zostanie zniesione w ciągu 14 dni;

dowolne zdarzenia lub postępowania wszczęte wobec Nabywcy w dowolnej jurysdykcji, której Nabywca podlega, mające skutek równoznaczny lub podobny do zdarzeń opisanych w ustępach od 8.2.1. do 8.2.6. (włącznie);

zawieszenie przez Nabywcę lub grożenie zawieszeniem, zakończenie lub grożenie zakończeniem prowadzenia wszelkiej lub znaczącej części działalności biznesowej;

pogorszenie się sytuacji finansowej Nabywcy w takim zakresie, że zdaniem Pyronix zagraża to możliwości należytego wypełnienia przez Nabywcę obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu lub dowolnej innej umowy zawartej pomiędzy Pyronix a Nabywcą; oraz

(Nabywca będący osobą fizyczną) gdy Nabywca umrze lub w wyniku choroby lub niesprawności (psychicznej lub fizycznej) utraci zdolność zarządzania własnymi sprawami lub zostanie ubezwłasnowolniony w myśl obowiązujących w dowolnym kraju przepisów o zdrowiu psychicznym.

Nie wyłączając innych praw i sposobów zadośćuczynienia, Pyronix może zawiesić dostarczanie towarów w ramach umowy lub dowolnej innej umowy zawartej pomiędzy Nabywcą a Pyronix, gdy Nabywca stanie się przedmiotem procedur lub okoliczności wymienionych w ustępach od 8.2.1. do 8.2.12., lub gdy Pyronix poweźmie uzasadnione przypuszczenie, że Nabywca stanie się przedmiotem opisanych okoliczności, lub gdy Nabywca nie wywiąże się w terminie z zapłacenia dowolnej kwoty wynikającej z niniejszego regulaminu.

W momencie rozwiązania umowy, niezależnie od przyczyny, Nabywca jest zobowiązany do natychmiastowego opłacenia wszystkich wymagalnych faktur Pyronix, wraz z odsetkami.

Rozwiązanie umowy, niezależnie od przyczyny, pozostaje bez wpływu na prawa Stron, odszkodowania, obowiązki i odpowiedzialność płatniczą, które narosły do momentu rozwiązania umowy.

Zapisy, które w sposób opisany wprost lub dorozumiany zachowują moc po rozwiązaniu umowy pozostaną wiążące.

SIŁA WYŻSZA

Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia lub opóźnienia w wypełnianiu obowiązków wynikających z umowy, w takim zakresie, w jakim uchybienie lub opóźnienie wynika z działania siły wyższej.

„Działanie siły wyższej” oznacza wszelkie zdarzenia, które pozostają poza świadomą kontrolą Strony, które ze względu na swoją naturę nie mogły być przewidziane, lub jeżeli mogły być przewidziane, były nieuniknione, takie jak: strajki, strajki okupacyjne lub inne akcje protestacyjne (w których uczestniczą pracownicy Strony lub innej firmy), awarie źródeł zasilania lub sieci transportowej, zdarzenia losowe, wojny, akty terrorystyczne, zamieszki, rozruchy, ingerencja władz cywilnych lub wojskowych, klęski narodowe lub międzynarodowe, konflikty zbrojne, szkody umyślne, awarie fabryk lub maszyn, skażenie promieniotwórcze, chemiczne lub biologiczne, grom dźwiękowy, eksplozje, zawalenie się konstrukcji budynków, pożary, powodzie, burze, trzęsienia ziemi, straty poniesione na morzach, epidemie i podobne zdarzenia, katastrofy naturalne lub ekstremalnie niekorzystne warunki pogodowe, bądź uchybienia dostawców lub podwykonawców.

TESTY

Jeżeli nie została zawarta inna pisemna umowa z Pyronix, wszystkie testy:

 • i egzemplarze wykorzystywane do testów oraz inspekcje wymagane przez Nabywcę będą podlegały dodatkowej opłacie;
 • wszelkie inspekcje (niezależnie od tego czy będą to testy składu chemicznego, czy inne procedury) będą wykonywane według standardowych, na daną chwilę, procedur testowych Pyronix,
 • będą miały charakter ostateczny;
 • zachowują dokładność analityczną.

MATERIAŁY DOSTARCZONE PRZEZ NABYWCĘ

W przypadku dostarczenia przez Nabywcę do firmy Pyronix materiałów (takich jak materiały i produkty, które maja zostać włączone do towarów, specyfikacji, wzorów, wykrojników, narzędzi, rysunków lub sprzętu):

firma Pyronix zastrzega sobie prawo do uznania, że wyżej wymienione materiały są:

 • w dobrym stanie,
 • dokładne i zgodne z rysunkiem,
 • całkowicie zgodne z metodami produkcji stosowanymi przez lub w imieniu firmy Pyronix,
 • w pełni odpowiednie do stworzenia produktów w zamówionych ilościach.
 • Firma Pyronix zastrzega sobie prawo do podjęcia uzasadnionych starań w celu sprawdzenia dostarczonych przez Nabywcę wzorów, wykrojników, narzędzi, rysunków oraz sprzętu, jednak nie będzie ponosić odpowiedzialności za ich dokładność.
 • Nabywca przejmuje odpowiedzialność za wszelkie roszczenia, koszty, wydatki, odszkodowania i straty (w tym straty bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe, utratę dochodów, nadszarpnięcie reputacji i utratę korzyści, kary i innego rodzaju koszty i wydatki na usługi prawne i profesjonalne) nałożone lub poniesione przez firmę Pyronix w związku z roszczeniami wniesionymi przeciwko firmie Pyronix w związku z:
 • faktycznym lub domniemanym naruszeniem praw autorskich lub praw własności przemysłowej wynikających lub powiązanych z wykorzystaniem przez firmę Pyronix dostarczonych materiałów;
 • nieprawidłową implementacją, montażem, wykorzystaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem lub obsługą towarów przez Nabywcę; oraz
 • wadliwością materiałów lub produktów dostarczonych przez Nabywcę.
 • Koszty wszelkich wymian, modyfikacji i napraw wzorów, wykrojników, narzędzi, rysunków i sprzętu Nabywcy pokrywa Nabywca.
 • Firma Pyronix zobowiązuje się do należytego dbania o posiadane materiały Nabywcy, jednak w myśl ustępu 7. firma Pyronix nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody lub straty, niezależnie od ich przyczyny.

ZAMÓWIENIA NIESTANDARDOWE

W razie zamówienia przez Nabywcę towarów lub materiałów, których typ, wielkość lub jakość nie jest standardowo produkowana przez firmę Pyronix, lub usług, których firma Pyronix zazwyczaj nie świadczy, gdy zamówienie zostanie przyjęte, Pyronix dołoży wszelkich starań, aby zamówienie zrealizować, jednak jeżeli okaże się to niemożliwe, niepraktyczne lub nieekonomiczne w przeprowadzeniu lub ukończeniu, firma Pyronix zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w całości lub w części. W takiej sytuacji Nabywca zobowiązany będzie jedynie do zapłaty za zrealizowaną część zamówienia.

CESJA I INNE CZYNNOŚCI

Firma Pyronix zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnym czasie cesji, przeniesienia, zastawienia, obciążenia, podzlecenia lub podjęcia innych czynności w stosunku do wszystkich lub części praw bądź obowiązków wynikających z umowy.

Nabywcy nie przysługuje prawo do dokonania cesji, przeniesienia, zastawienia, obciążenia, podzlecenia, powierzenia lub podjęcia innych czynności w stosunku do wszystkich lub części praw bądź obowiązków wynikających z umowy, bez uzyskania pisemnej zgody firmy Pyronix.

POWIADOMIENIA

Powiadomienia lub inne komunikaty przekazywane Stronie w ramach lub w powiązaniu z umową muszą posiadać formę pisemną, być kierowane na adres oficjalnej siedziby Strony (jeżeli jest firmą) lub głównego miejsca prowadzonej przez nią działalności (w każdym innym przypadku) bądź inny adres określony przez Stronę na piśmie, zgodnie z niniejszym ustępem, i muszą być dostarczane osobiście lub za pomocą usługi kurierskiej wymagającej złożenia podpisu odbiorcy w momencie odbioru.

Powiadomienie lub inny komunikat będzie uznawane za doręczone: jeżeli zostało dostarczone osobiście, pozostawione pod adresem, o którym mowa w ustępie 14.1.; jeżeli zostało dostarczone kurierem – w dniu i o godzinie podpisania potwierdzenia odbioru u kuriera; lub, jeżeli zostało wysłane za pomocą faksu lub poczty e-mail, w dniu roboczym następującym po dniu przesłania.

Zapisy niniejszego ustępu nie mają zastosowania do doręczania pism procesowych lub innych dokumentów powiązanych z postępowaniem sądowym.

ROZDZIELNA INTERPRETACJA POSTANOWIEŃ UMOWY

Każdy ustęp (punkt) i podpunkt niniejszego regulaminu jest oddzielny, odrębny i zachowujący odrębną moc prawną.

Jeżeli którykolwiek punkt lub część punktu niniejszego regulaminu jest lub stanie się nieważny, nielegalny lub niemożliwy do wyegzekwowania, wówczas przyjmuje się, że powinien zostać zmodyfikowany w minimalnym zakresie wystarczającym, by uczynić go ważnym, legalnym i możliwym do wyegzekwowania. Jeżeli modyfikacja powyższego typu nie jest możliwa, dany punkt lub część punktu zostanie uznana za usuniętą. Modyfikacja lub usunięcie punktu lub części punktu w ramach postanowień niniejszego ustępu pozostaje bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałej części regulaminu.

ZRZECZENIE SIĘ PRAW

Zrzeczenie się dowolnego prawa lub zadośćuczynienia wynikającego z umowy lub prawa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i nie będzie rozumiane jako zrzeczenie się praw w przypadku przyszłych naruszeń lub niewykonania obowiązków umownych. Żaden przypadek dobrowolnego odstąpienia lub opóźnienia w wykonaniu przez jedną ze Stron prawa lub zadośćuczynienia przysługującego jej w ramach umowy lub przepisów nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub jakiegokolwiek innego prawa lub zadośćuczynienia, ani nie uniemożliwia lub ogranicza możliwości wykonania danego prawa lub innego prawa bądź zadośćuczynienia w przyszłości. Żadne pojedyncze lub częściowe wykonanie prawa lub zadośćuczynienia nie powoduje uniemożliwienia lub ograniczenia późniejszego wykonania danego lub każdego innego prawa lub zadośćuczynienia.

PRAWA STRON TRZECICH

Osoba niebędąca stroną umowy, do której włączony został niniejszy regulamin, nie posiada prawa do egzekwowania jej zapisów.

ZMIANY

Wszelkie zmiany umowy, do której włączony został niniejszy regulamin, w tym wprowadzenie dodatkowych zapisów i warunków, wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej i podpisania przez firmę Pyronix.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Wszelkie umowy zawierające niniejszy regulamin oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające lub powiązane z taką umową, jej przedmiotem lub sposobem zawarcia (w tym spory i roszczenia nieobjęte umową), będą rozstrzygane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Anglii.

Każda ze Stron nieodwołalnie przyjmuje, że wyłącznymi sądami właściwymi dla rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń wynikających lub powiązanych z niniejszą umową, jej przedmiotem lub sposobem zawarcia (w tym spory i roszczenia nieobjęte umową), są sądy angielskie.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ITP.

Nabywca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich informacji dostarczonych przez firmę Pyronix, dotyczących towarów i ich przeznaczenia, dla którego zostały stworzone lub sprawdzone, bądź dotyczących warunków koniecznych do zapewnienia ich bezpieczeństwa oraz niestwarzania ryzyka dla zdrowia, w czasie, gdy są konfigurowane, użytkowane, czyszczone lub konserwowane przez dowolną osobę. Ponadto Nabywca zobowiązuje się do podjęcia kroków określonych w powyższych informacjach, aby zapewnić, na tyle na ile jest to możliwe, że towary będą bezpieczne i nie będą stwarzały ryzyka dla zdrowia w wyżej wymienionych okolicznościach.

WYKORZYSTANIE LOGO, MARKI PYRONIX I OBRAZÓW CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM

Klienci firmy Pyronix mogą nieodpłatnie wykorzystywać odpowiednie logotypy Pyronix i obrazy chronione prawem autorskim, wyłącznie w celu autoryzowanej odsprzedaży i marketingu naszych produktów, pod warunkiem przestrzegania zaleceń podanych w dokumencie Pyronix Branding Guide, dostępnym u naszego dyrektora marketingu (marketing@pyronix.com).

Przed publikacją jakichkolwiek powiązanych materiałów należy wystąpić do naszego dyrektora marketingu (marketing@pyronix.com) o zatwierdzenie wykorzystania materiałów, które musi zostać potwierdzone na piśmie. Wizerunek marki „Pyronix” jest dla nas bardzo ważny, dlatego musimy dbać o to, by kontekst i profesjonalizm publikowanych materiałów marketingowych wspierał wizerunek naszej marki.

Poza wykorzystaniem opisanym w niniejszym ustępie Nabywca nie posiada prawa do wykorzystywania znaków handlowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej należących do firmy Pyronix, które pozostają własnością firmy Pyronix.